Arhiva tagova | "ZOBS"

Tagovi: , , , , ,

Novi ZOBS – Oprema koju morate imati u vozilu


Pod opremom vozila u saobraćaju na putevima u smislu ovog pravilnika podrazumevaju se:
1. Rezervni točak
2. Aparat za gašenje požara
3. Sigurnosni trougao
4. Oprema za pružanje prve pomoći (komplet prve pomoći)
5. linasti podmetači
6. Čekić za razbijanje stakla
7. Rezervne sijalice
8. Svetloodbojni prsluk
9. Uže ili poluga za vuču
10. Zimska oprema
11. Zaštitna kaciga
12. Oprema za čišćenje točkova poljoprivrednih vozila, i
13. Zaprečna tabla

Procitajte celo tekst

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (1)

Tagovi: , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Prelazne i završne odredbe


XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 190.

Vozila na motorni pogon i priključna vozila koja su zbog znatnog oštećenja u saobraćajnoj nezgodi ili rashodovanja usled duge upotrebe ili drugih razloga prepravljena, ne mogu da se registruju pre nego što se ne podvrgnu posebnom ispitivanju i o tome dobiju odobrenje. Organizacija udruženog rada ili druga organizacija koja je ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila ne sme da izda potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila iz prethodnog stava dok se ne pribavi odobrenje.
Član 191.

Troškovi obezbeđenja probnih vožnji, sportskih i drugih priredaba na putu, prevoza opasnih materija, vanrednog prevoza i drugih vanrednih obezbeđenja na putu koja vrše organi unutrašnjih poslova padaju na teret organizatora odnosno prevoznika. Republički sekretarijat za unutrašnje poslove donosi bliže propise o visini i načinu plaćanja ovih troškova.
Član 192.

Skupština grada Beograda donosi bliže propise o uređajima za tramvaje, o tehničkim uslovima za njihove uređaje i opremu, o tehničkim pregledima tramvaja i vozačima tramvaja.
Član 193.

Auto-škole će usaglasiti svoju organizaciju i rad sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SR Srbije”, broj 19/82) najkasnije do 15. aprila 1983. godine.
Član 194.

Ispiti za vozače motornih vozila, vozače traktora i vozače-instruktore, kao i provera poznavanja saobraćajnih propisa vozača tramvaja, bicikla sa motorom, radnih mašina i motokultivatora, do donošenja programa na osnovu ovlašćenja iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SR Srbije”, broj 19/82), polagaće se odnosno provera poznavanja saobraćajnih propisa vršiće se, prema programima koji su predviđeni propisima koji su važili na dan stupanja na snagu tog zakona.
Član 195.

Ispiti za vozače motornih vozila, vozače traktora i vozače-instruktore, kao i provera poznavanja saobraćajnih propisa vozača tramvaja, bicikla sa motorom, radnih mašina i motokultivatora, mogu da se polažu, odnosno provere poznavanja saobraćajnih propisa mogu da se vrše i po postupku, na način i pred organima, kako je to predviđeno propisima koji su važili na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik SR Srbije”, broj 19/82), a najduže do 15. aprila 1983. godine.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , , , , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Kaznene odredbe


XI KAZNENE ODREDBE

Član 178.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 novih dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada, samoupravna interesna zajednica ili drugo pravno lice:
1. ako naredi ili dozvoli da se probna vožnja vozila na motorni pogon vrši bez odobrenja (član 60);
2. ako postupi protivno odredbama člana 122. ovog zakona;
3. ako naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuju vozila koja nose registarske tablice protivno odredbama člana 141. ovog zakona;
4. ako bez ovlašćenja vrši tehnički pregled motornih i priključnih vozila, traktora i priključnih vozila kao i zaprežnih vozila koja vuku traktori (član 144);
5. ako ne postupi po rešenju organa unutrašnjih poslova donesenog na osnovu člana 156. stav 2. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i novčanom kaznom od 100 do 1.000 novih dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada, samoupravnoj interesnoj zajednici ili drugom pravnom licu. Novčanom kaznom od 100 do 1.000 novih dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u državnom organu, mesnoj zajednici i društveno-političkoj organizaciji.
Član 179.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 novih dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada, samoupravna interesna zajednica ili drugo pravno lice:
1. ako naredi ili dozvoli da autobusima u međumesnom prevozu bude pridodato priključno vozilo za prevoz putnika (član 13);
2. ako naredi ili dozvoli da se prevoz lica autobusima i trolejbusima, vrši protivno odredbama člana 14. stav 1. ovog zakona;
3. ako naredi ili dozvoli da se prevoz lica u prostoru za smeštaj tereta na teretno motorno vozilo vrši protivno odredbama člana 17. ovog zakona;
4. ako na teretnom motornom vozilu vrši skupni prevoz radnika, a nisu ispunjeni uslovi propisani u članu 18. st. 1. i 2. ovog zakona;
5. ako naredi ili dozvoli da se u teretnom motornom vozilu prevoze lica mlađa od 14 godina protivno odredbama člana 21. ovog zakona;
6. ako u propisanom roku ne izradi saobraćajno-tehničku dokumentaciju o postavljanju saobraćajnih znakova (član 150. stav 1);
7. ako ne propiše organizaciju i funkcionisanje unutrašnje kontrole (član 164).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 90 do 900 novih dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada, samoupravnoj interesnoj zajednici ili drugom pravnom licu. Novčanom kaznom od 90 do 900 novih dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u državnom organu, mesnoj zajednici i društveno-političkoj organizaciji.
Član 180.

Novčanom kaznom od 450 do 4.500 novih dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada, samoupravna interesna zajednica i centar za obuku vozač ili drugo pravno lice:
1. ako naredi ili dozvoli da se pri prevozu stoke teretnim motornim vozilom postupa protivno odredbama člana 20. ovog zakona;
2. ako naredi ili dozvoli da se prevoz lica vrši u zatvorenom prostoru motornog vozila koji se ne može iznutra otvoriti (član 22);
3. ako naredi ili dozvoli da teretnim motornim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica upravlja vozač koji ne ispunjava uslov iz člana 23. ovog zakona;
4. ako naredi ili dozvoli da se u priključnom vozilu koje vuče teretno motorno vozilo vrši prevoz lica (član 25);
5. ako naredi ili dozvoli da se na traktoru ili u priključnom vozilu koje vuče traktor vrši prevoz lica protivno odredbama člana 26. ovog zakona;
6. ako naredi ili dozvoli da se prevoz lica u priključnom vozilu koje vuče traktor vrši protivno odredbama člana 27. ovog zakona;
7. ako naredi ili dozvoli da se u priključnom vozilu koje vuče traktor vrši skupni prevoz lica protivno odredbama člana 28. ovog zakona;
8. ako naredi ili dozvoli da traktorom koji vuče priključno vozilo u kome se vrši skupni prevoz upravlja vozač koji ne ispunjava uslove iz člana 29. ovog zakona;
9. ako naredi ili dozvoli da radna mašina u saobraćaju na putu vuče priključke koji ne služe njenoj nameni (član 33. stav 1);
10. ako naredi ili dozvoli da se u priključnom vozilu koje vuče motokultivator vrši prevoz lica protivno odredbama člana 36. stav 3. ovog zakona;
11. ako naredi ili dozvoli da motokultivatorom koji u priključnom vozilu prevozi lica, upravlja lice koje ne ispunjava propisane uslove (član 36. stav 4);
12. ako naredi ili dozvoli da se Vučenje natovarenog teretnog motornog vozila, odnosno traktora sa priključnim vozilom vrši protivno odredbama člana 56. ovog zakona;
13. ako vrši probnu vožnju vozilom na motorni pogon koje nije propisno obeleženo (član 63);
14. ako bez posebnog odobrenja organizuje sportsku ili drugu priredbu na putu (član 64. stav 1);
15. ako naredi ili dozvoli da takmičare koji učestvuju na priredbi prate vozila koja nisu obeležena posebnom oznakom ili ako takvu oznaku na vreme ne dostavi nadležnim organima unutrašnjih poslova (član 68);
16. ako posle održane priredbe na putu ne postupi po odredbama člana 69. ovog zakona;
17. ako ne obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prijemu lica povređenog u saobraćajnoj nezgodi ili ne obavesti o smrti lica povređenog u saobraćajnoj nezgodi (član 73);

18. ako naredi ili dozvoli da traktorom upravlja lice koje nema važeću dozvolu za vozača traktora ili drugu odgovarajuću dozvolu (član 76);
19. ako naredi ili dozvoli da vozač traktora kome je zabranjeno upravljanje traktorom ili kome je oduzeta dozvola za vozača traktora, upravlja traktorom u saobraćaju na putu za vreme trajanja zabrane, odnosno za vreme za koje mu je dozvola za vozača traktora oduzeta (član 81);
20. ako naredi ili dozvoli da osposobljavanje kandidata za vozača vrši lice koje nema dozvolu za vozača – instruktora (član 90. stav 2);
21. ako naredi ili dozvoli da osposobljavanje kandidata za vozača za teoretski deo ispita vrši lice koje ne ispunjava propisane uslove (član 90. stav 3);
22. ako početnu obuku iz upravljanja motornim vozilom vrši protivno odredbama člana 88. ovog zakona;
23. ako naredi ili dozvoli da se obučavanje kandidata za vozače vrši na vozilima koja ne ispunjavaju uslove iz člana 91. stav 1. ovog zakona;
24. ako se pri obuci kandidata za vozače ne pridržava odredaba člana 92. stav 1. ovog zakona;
25. ako obučavanje kandidata za vozače vrši protivno odredbama člana 94. ovog zakona;
26. ako naredi ili dozvoli da pripremanje kandidata za vozača u upravljanju vozilom na putu otpočne protivno odredbama člana 97. stav 1. ovog zakona;
27. ako naredi ili dozvoli da obučavanje kandidata u upravljanju motornim vozilom vrši instruktor koji je pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, bolestan, umoran ili u takvom psihičkom stanju da je nesposoban da vrši siguran nadzor nad kandidatom koga obučava (član 98. stav 1.);
28. ako visinu naknade za osposobljavanje kandidata za vozača utvrdi protivno odredbama člana 101. ovog zakona;
29. ako polaganje ispita za vozača motornog vozila organizuje i vrši u mestu koje ne ispunjava uslove propisane u članu 103. st. 1. i 2. ovog zakona;
30. ako obrazuje ispitnu komisiju protivno odredbama člana 104. ovog zakona.
31. ako omogući kandidatu polaganje ispita za vozača protivno odredbama člana 105. stav 1. ovog zakona;
32. ako o položenom ispitu provere znanja o poznavanju saobraćajnih propisa, odnosno o položenom ispitu za vozača motornog vozila i vozača traktora ne izda uverenje (član 109. st. 1. i 2.);
33. ako naredi ili dozvoli da vozilom upravlja lice koje nema važeću vozačku dozvolu ili dozvolu za vozača traktora, odnosno potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa (član 117. stav 2);
34. ako vrši zdravstvene preglede i izdavanja lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, a ne ispunjava propisane uslove (član 123);
35. ako prilikom prijema na pregled i lečenje lica postupi protivno odredbama člana 129. ovog zakona;
36. ako ne vodi propisanu evidenciju o oštećenim vozilima na kojima su vršene popravke (član 131);
37. ako naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putevima učestvuju neregistrovana vozila protivno odredbi člana 132. stav 1. ovog zakona;
38. ako postupi protivno odredbama člana 146. stav 1. ovog zakona;
39. ako naredi ili dozvoli da u saobraćaju na putu učestvuje vozilo na kome nije vršen tehnički pregled propisan odredbama člana 147. stav 2. ovog zakona;
40. ako na zahtev organa unutrašnjih poslova ne daje odgovarajuće podatke o putu i o saobraćaju na putu (član 152);
41. ako ovlašćenom licu ne omogući vršenje nadzora nad zakonitošću rada u sprovođenju unutrašnje kontrole (član 167).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada, samoupravnoj interesnoj zajednici i centru za obuku vozača ili drugom pravnom licu. Novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u državnom organu, mesnoj zajednici i društveno-političkoj organizaciji.

Član 181.

Novčanom kaznom od 300 do 3.000 novih dinara kazniće se za prekršaj lice koje kao prevoznik u samostalnom obavljanju delatnosti ličnim radom sredstvima rada u svojini građana u tom svojstvu lično upravlja svojim vozilom, kao i kad poveri drugom licu na upravljanje svoje vozilo, kojim je učinjen prekršaj iz člana 178. stav 1. tač. 2. i 3, člana 179. stav 1. tač. 3, 4. i 5. i člana 180. stav 1. rač. 1. do 12, 18, 19, 33, 37. i 39. ovog zakona, kao i pojedinac sopstvenik privatne zanatske radnje za prekršaj iz člana 180. stav 1. tačke 36. ovog zakona.
Član 182.

Novčanom kaznom od 80 do 800 novih dinara ili kaznom zatvora po dva meseca kazniće se za prekršaj:
1. vozač koji na teretnom motornom vozilu vrši prevoz lica protivno odredbama člana 17. st. 1. i 3. ovog zakona;
2. vozač koji teretnim motornim vozilom vrši prevoz radnika protivno odredbama člana 18. ovog zakona;
3. vozač koji se pri vršenju skupnog prevoza teretnim motornim vozilom kreće brzinom većom od 50 km na čas (član 19);
4. vozač koji u teretnom motornom vozilu vrši prevoz lica mlađih od 14 godina protivno odredbama člana 21. ovog zakona;
5. vozač traktora koji postupa protivno odredbama člana 26. st. 4. i 5. ovog zakona.
6. vozač koji upravlja vozilom na motorni pogon kojim se vrši probna vožnja bez posebnog odobrenja (član 60);
7. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja traktorom a nije mu izdata odgovarajuća dozvola (član 76);
8. vozač traktora koji u saobraćaju na putu upravlja traktorom za vreme trajanja zabrane upravljanja traktorom koja je upisana u njegovu dozvolu za vozača traktora, odnosno u vozačku dozvolu iz člana 76. ovog zakona ili za vreme za koje mu je dozvola za vozača traktora oduzeta (član 81);
9. vozač – instruktor koji za vreme obuke kandidata u upravljanju motornim vozilom i traktorom postupa protivno odredbama člana 98. ovog zakona;
10. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nosi registarske tablice protivno odredbama člana 141. ovog zakona, kao i sopstvenik vozila koji dozvoli da takvo vozilo učestvuje u saobraćaju.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kojim je izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 100 do 1.000 novih dinara ili kaznom zatvora od 30 dana do dva meseca, a vozaču će se uz kaznu izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno zabrana upravljanja traktorom u trajanju od tri meseca do jedne godine.
Član 183.

Novčanom kaznom od 60 do 600 novih dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj:
1. vozač koji pri uključivanju u saobraćaj sa zemljanog puta ili sa površina na kojima se ne vrši saobraćaj iznosi blato na kolovoz (član 7);
2. vozač koji u priključnom vozilu koje je pridodato autobusu prevozi putnike u međumesnom prevozu (član 13);
3. vozač koji autobusom i trolejbusom prevozi lica protivno odredbama člana 14. stav 1. ovog zakona;
4. vozač autobusa ili trolejbusa koji postupi protivno odredbama člana 15. ovog zakona;
5. vozač koji dok prevozi stoku teretnim motornim vozilom postupa protivno odredbama člana 20. ovog zakona;
6. vozač koji prevozi lica u zatvorenom prostoru motornog ili priključnog vozila koji se ne može iznutra otvoriti (član 22);
7. vozač koji teretnim motornim vozilima vrši skupni prevoz ako ne ispunjava uslov iz člana 23. ovog zakona;
8. vozač koji na spoljnim delovima motornog ili priključnog vozila prevozi lica protivno odredbama člana 24. ovog zakona;
9. vozač koji na priključnom vozilu koje vuče teretno motorno vozilo prevozi lica protivno odredbama člana 26. ovog zakona;
10. vozač koji na traktoru ili u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi lica protivno odredbama člana 26. st. 1-3. ovog zakona;
11. vozač koji u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi lica protivno odredbi člana 27. stav 1. ovog zakona;
12. vozač koji u priključnom vozilu koje vuče traktor vrši skupni prevoz protivno odredbama člana 28. ovog zakona;
13. vozač koji upravlja traktorom kojim se vrši skupni prevoz ako nije najmanje tri godine upravljao ovom kategorijom vozila (član 29);
14. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja traktorom koji vuče preuređeno zaprežno vozilo, protivno odredbama člana 30. ovog zakona;
15. vozač koji na zaprežnom vozilu koje vuče traktor prevozi lica protivno odredbama člana 32. stav 1. ovog zakona;
16. vozač koji u priključnom vozilu koje vuče motokultivator prevozi lica protivno odredbi člana 36. stav 3. ovog zakona;
17. roditelj ili staratelj koji zanemari dužnost staranja ili dozvoli deci da voze bicikl protivno odredbama člana 37. ovog zakona;
18. roditelj ili staratelj koji zanemari dužnost staranja ili dozvoli licu mlađem od 14 godina da u saobraćaju na putu upravlja biciklom sa motorom (član 38);
19. vozač koji vučenje neispravnog vozila na motorni pogon vrši protivno odredbama člana 54. st. 2. i 3. ovog zakona;
20. učesnik u saobraćajnoj nezgodi koji je neposredno učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je bilo poginulih ili povređenih lica ili je nastala veća materijalna šteta, ako ne postupi po odredbama člana 71. ovog zakona;
21. učesnik u saobraćajnoj nezgodi koji ne postupi po odredbama člana 74. ovog zakona;
22. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja radnom mašinom, motokultivatorom i biciklom sa motorom, a nije mu izdata potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa, odnosno koji ne poseduje važeću vozačku dozvolu ili dozvolu za vozača traktora (član 78);
23. roditelj ili staratelj koji dozvoli da zaprežnim vozilom u saobraćaju na putu upravlja lice mlađe od 14 godina (član 82);
24. vozač – instruktor koji početnu obuku iz upravljanja vozilom izvodi van određenog poligona, odnosno drugog prostora (član 88);
25. vozač – instruktor koji se ne pridržava propisanog plana i programa obuke ili koji ne vodi propisane evidencije (član 92. stav 1);
26. kandidat za vozača motocikla i kandidat za vozača traktora koji se u upravljanju motociklom, odnosno traktorom na putu ne pridržava odredaba člana 99. ovog zakona;
27. sopstvenik vozila odnosno vozač kome je vozilo povereno na upravljanje, koji dozvoli da vozilom upravlja lice kome nije izdata odgovarajuća dozvola, odnosno potvrda o poznavanju saobraćajnog propisa (član 117. stav 2);
28. vozač vozila na motorni pogon koji promeni prebivalište ako tu promenu ne prijavi organu unutrašnjih poslova u određenom roku (član 118);
29. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja neregistrovanim traktorom, radnom mašinom, motokultivatorom, biciklom sa motorom i zaprežnim vozilom (član 132. stav 1);
30. sopstvenik registrovanog vozila koji ne postupi po odredbama člana 142. ovog zakona.
Ako je prekršajem iz stava 1. ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učinilac prekršaja će se kazniti novčanom kaznom od 80 do 800 novih dinara ili kaznom zatvora do dva meseca, a ako je učinilac prekršaja vozač motornog vozila ili vozač traktora, vozaču se uz kaznu može izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno zabrana upravljanja traktorom u trajanju od 30 dana do jedne godine.
Član 184.

Novčanom kaznom od 10 novih dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj:
1. vozač koji se vozilom kreće unazad protivno odredbama člana 9. ovog zakona;
2. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja traktorom koji vuče zaprežno vozilo koje ne ispunjava uslove propisane u članu 31. ovog zakona;
3. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja radnom mašinom protivno odredbama čl. 33. i 34. ovog zakona;
4. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motokultivatorom protivno odredbama člana 35. ovog zakona;
5. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja motokultivatorom koji nema ispravne uređaje za upravljanje i zaustavljanje ili ako na motokultivatoru prevozi druga lica (član 36);
6. vozač koji u priključnom vozilu koje vuče motokultivator prevozi lica a ne ispunjava uslove iz člana 36. stav 4. ovog zakona;
7. vozač koji prevozi lica u prikolici koju vuče bicikl, bicikl sa motorom i motocikl, ili u tovarnom sanduku tricikla, tricikla sa motorom i motocikla na tri točka (član 41);
8. lice koje se na magistralnim i regionalnim putevima obučava u vožnji bicikla i bicikla sa motorom (član 42);
9. lice koje preko magistralnih i regionalnih puteva pregoni stoku van obeleženih mesta, ili koje pri tom ne preduzima propisane mere obezbeđenja (član 48);
10. lice koje na javnim putevima hrani, zadržava i ostavlja stoku, ili koje na magistralnim i regionalnim putevima goni stoku u stadu ili krdu, ili je prikuplja radi gonjenja na ispašu (član 49. st. 1. i 2);
11. lice koje noću goni stoku javnim putevima u stadu ili krdu, ako ne preduzme propisane mere bezbednosti (član 50. stav 3);
12. vozač koji vuče natovareno teretno motorno vozilo odnosno traktor sa priključnim vozilom protivno odredbama člana 56. ovog zakona;
13. vozač koji pri vučenju neispravnog vozila na motorni pogon postupa protivno odredbama člana 58. ovog zakona;
14. vozač – instruktor koji za vreme obuke kandidata u upravljanju motornim vozilom, prevozi druga lica (član 91. stav 2);
15. vozač koji upravlja traktorom, tramvajem, biciklom sa motorom, radnom mašinom ili motokultivatorom, a nema pri sebi važeću dozvolu odnosno potvrdu ili je ne pokaže na zahtev ovlašćenih lica (član 117).
Ako je prekršajem iz stava 1. ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili saobraćajna nezgoda, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 80 do 800 novih dinara ili kaznom zatvora do dva meseca.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kojim je izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili saobraćajna nezgoda, može se protiv vozača izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno zabrane upravljanja traktorom u trajanju od 30 dana do 6 meseci.
Član 185.

Novčanom kaznom od 10 novih dinara na licu mesta kazniće se za prekršaj:
1. vozač koji pri uključivanju u saobraćaj iz dvorišta, garaže ili druge površine, ne postupi po odredbama člana 6. ovog zakona;
2. vozač koji polukružno skretanje vozila vrši protivno odredbama člana 8. ovog zakona;
3. vozač koji ostavlja vozilo na motorni pogon na putu ako ne preduzme potrebne mere radi sprečavanja neovlašćenih lica da vozilo stave u pokret (član 10);
4. vozač koji ne preduzme potrebne mere da vozilo na motorni pogon ne krene samo sa mesta na kome je ostavljeno (član 11);
5. vozač koji u saobraćaju na putu prevozi u vozilu veći broj lica nego što je označeno u saobraćajnoj dozvoli odnosno u potvrdi o registraciji (član 12);
6. lica koje se prevoze teretnim motornim vozilom ako postupe protivno odredbama člana 17. stav 2. ovog zakona;
7. lice koje za vreme prevoza stoji u priključnom vozilu koje vuče traktor, sedi na stranicama tovarnog sanduka, uskače ili iskače dok je vozilo u pokretu ili se nalazi na spoljnim delovima vozila ili na priključnim oruđima koja vuče traktor (član 27);
8. lica koja za vreme dok se prevoze priključnim ili zaprežnim vozilom koje vuče traktor, ne postupaju po odredbama člana 27. stav 2. i člana 32. stav 2. ovog zakona;
9. vozač bicikla, bicikla sa motorom i motocikla ako prevozi lice protivno odredbama člana 39. ovog zakona;
10. vozač bicikla, bicikla sa motorom i motocikla koji u saobraćaju na putu vuče prikolicu koja ne ispunjava uslove propisane u članu 40. ovog zakona;
11. vozač bicikla ili bicikla sa motorom koji se biciklističkom stazom kreće brzinom većom od 40 km na čas (član 43);
12. vozač zaprežnog vozila koji ne vodi stoku pri prelasku preko puta rezervisanog za saobraćaj motornih vozila i na prelazu puta preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika (član 44. stav 2);
13. gonič stoke koji, kada se stoka goni ili vodi javnim putem, ne postupa po odredbama člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona;
14. vodič organizovane kolone pešaka koji pri kretanju takve kolone u saobraćaju na putu ne postupa po odredbama člana 53. ovog zakona;
15. lice koje upravlja neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta ili krute veze, ako nema odgovarajuću dozvolu (član 55);
16. vozač koji neispravno vozilo na motorni pogon vuče pomoću užeta ako je odstojanje između vozila kraće od tri metra (član 57);
17. vozač koji prilikom naizmeničnog propuštanja vozila na suženim delovima puta pri izvođenju radova na putu, ne postupi po znacima kojima se reguliše propuštanje vozila (član 59);
18. vozač vozila na motorni pogon kojim se vrši probna vožnja, ako vozilo nije propisno obeleženo (član 63);
19. vozač koji u saobraćaju na putu upravlja traktorom, a odgovarajućoj dozvoli je istekao rok važenja (član 76).
Ako je prekršajem iz stava 1. ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili saobraćajna nezgoda, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 60 do 600 novih dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kojim je izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili saobraćajna nezgoda, može se protiv vozača izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno traktorom u trajanju od 30 dana do 3 meseca.
Član 186.

Novčanom kaznom od 10 novih dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj:
1. vozač zaprežnog vozila koji se iza drugog vozila ne kreće na dovoljnom odstojanju (član 45);
2. vozač zaprežnog vozila koji prevozi lica protivno odredbama člana 46. ovog zakona;
3. vozač zaprežnog vozila ako za vreme vožnje postupa suprotno odredbama člana 47. ovog zakona;
4. pešak, biciklista ili jahač koji pri kretanju kolovozom ne postupa po odredbama člana 51. ovog zakona;
5. pešak koji pri silaženju na kolovoz radi obilaženja neke prepreke na trotoaru ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona;
6. vozač traktora, radne mašine, motokultivatora i bicikla sa motorom koji u saobraćaju na putu postupa protivno odredbama člana 139. ovog zakona;
7. vozač traktora, radne mašine, motokultivatora i bicikla sa motorom, koji upravlja vozilom a nema pri sebi ili na zahtev ovlašćenog lica ne pokaže potvrdu o registraciji za vozilo kojim upravlja (član 140).
Ako je prekršajem iz stava 1. ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili saobraćajna nezgoda, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 50 do 500 novih dinara.
Član 187.

Novčanu kaznu na licu mesta za prekršaj iz čl. 210. stav 1, 211. stav 1, 212. stav 1. i 213. stav 1 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i za prekršaj iz čl. 184. stav 1, 185. stav 1. i člana 186. stav 1. ovog zakona naplaćuje radnik milicije koji vrši kontrolu i regulisane saobraćaja na putevima.
Član 188.

Opštinski organ unutrašnjih poslova koji vodi u evidenciji vozače motornih vozila i vozače traktora, dužan je da vodi urednu evidenciju o kaznama, zaštitnim merama i merama bezbednosti koje su izrečene ovim vozačima. Organ koji izrekne kaznu, odnosno zaštitnu meru ili meru bezbednosti, dužan je da o izrečenoj kazni, odnosno meri obavesti opštinski organ unutrašnjih poslova koji vozača vodi u svojoj evidenciji. Republički sekretarijat za unutrašnje poslove doneće bliže propise o vođenju evidencije iz stava 1. ovog člana.
Član 189.

Ako je za prekršaj za koji je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, odnosno traktorom, izrečena kazna zatvora, ova mera se računa od dana kad je kazne zatvora izdržana ili zastarela, a ako je za prekršaj izrečena novčana kazna – od dana kad je vozaču upisana u vozačku dozvolu, odnosno u dozvolu za vozača traktora zabrana upravljanja motornim vozilom odnosno traktorom.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Finansiranje bezbednosti saobraćaja


X FINANSIRANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Član 176.

Društveno-političke zajednice u okviru svojih prava i dužnosti obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima. Za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima koriste se i sredstva od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Od ukupnih sredstava iz stava 2. ovog člana 50% pripada opštini čiji je organ naplatio kaznu, odnosno na čijoj teritoriji je plaćena novčana kazna i iskazuje se u buyetu opštine, a 50% pripada Republici i iskazuje se u buyetu Socijalističke Republike Srbije. Sredstva iz stava 3. ovog člana koriste se isključivo za:

1. finansiranje aktivnosti saveta za bezbednost saobraćaja na putevima,
2. tehničku opremu jedinica milicije koje vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima,
3. naučnoistraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima i
4. otklanjanje neposrednih opasnosti na putevima (izgradnja stajališta, otklanjanje “crnih tačaka” i dr.).
Sredstva iz stava 3. ovog člana koriste se prema programu koji donosi Izvršno veće Skupštine Socijalističke Republike Srbije na predlog Republičkog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, odnosno Skupština odgovarajuće društveno-političke zajednice na predlog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima. Ako u opštini nije obrazovan savet za bezbednost saobraćaja na putevima program iz stava 5. ovog člana donosi skupština opštine na predlog svog izvršnog saveta.

Član 177.

Za finansiranje aktivnosti iz člana 176. stav 4. ovog zakona, mogu se koristiti i druga sredstva koja se obezbede za ove namene.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , , , , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Savet za bezbednost saobraćaja


IX SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Član 171.

U cilju razvijanja preventivnih aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja i koordiniranja i saradnje svih subjekata na unapređenju opšte bezbednosti u saobraćaju kao delatnosti od opšteg društvenog interesa, obrazuje se Republički savet za bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Republički savet), kao posebno društveno telo. Za obavljanje aktivnosti iz stava 1. ovog člana u opštini, odnosno gradu Beogradu može se osnovati opštinski odnosno gradski savet za bezbednost saobraćaja na putevima kao posebno društveno telo.
Član 172.

Republički savet razmatra i proučava određena pitanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i saobraćajne preventive; inicira i predlaže mere za unapređenje opšte bezbednosti saobraćaja; inicira i ostvaruje saradnju i koordinaciju svih organa i organizacije koje preventivno deluju u saobraćaju; organizuje i podstiče aktivnosti na saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju radnih ljudi i građana (saobraćajno-vaspitne akcije i manifestacije, takmičenja, izrada i obezbeđenje vaspitno-propagandnih sredstava, naučnoistraživački rad); daje mišljenje o predlozima zakona i drugih akata kojima se uređuju pitanja od interesa za bezbednost saobraćaja; daje mišljenja i predloge o merama za tehničko uređenje saobraćaja i poboljšanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju; ostvaruje i podstiče koordinaciju i inicira saradnju između republičkih organizacija i organa opštinskih saveta za bezbednost saobraćaja, organizacija udruženog rada, interesnih zajednica, društvenih organizacija, organizacija u oblasti informativne delatnosti, nauke, obrazovanja i kulture i drugih organizacija i organa koji vrše poslove u oblasti bezbednosti saobraćaja; sarađuje sa odgovarajućim telima za bezbednost saobraćaja u Federaciji, drugim socijalističkim republikama i socijalističkim autonomnim pokrajinama i odgovarajućim organizacijama stranih zemalja; i vrši i druge poslove od interesa za bezbednost saobraćaja na putevima.
Član 173.

Republički savet sačinjavaju predsednik i određen broj članova. U sastav Republičkog saveta ulazi: predstavnik Republičkog sekretarijata za saobraćaj, Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove, Republičkog sekretarijata za privredu, Republičkog sekretarijata za obrazovanje i nauku i određen broj članova koje imenuje Izvršno veće iz reda istaknutih naučnih, kulturnih i društveno-političkih radnika, naučnih organizacija i drugih organizacija i zajednica koje se bave poslovima bezbednosti saobraćaja. U sastav Republičkog saveta ulaze i predstavnici društvenih organizacija koje se bave poslovima bezbednosti saobraćaja na putevima, a koje Izvršno veće određuje aktom o imenovanju članova Republičkog saveta. U sastav Republičkog saveta ulaze i predstavnici društvenih organizacija koje se bave poslovima bezbednosti saobraćaja na putevima, a koje Izvršno veće određuje aktom o imenovanju članova Republičkog saveta. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe saveta vrši Republički sekretarijat za unutrašnje poslove.
Član 174.

Mandat članova Republičkog saveta traje četiri godine.
Član 175.

Republički savet radi isključivo u sednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova saveta. Republički savet donosi poslovnik kojim bliže utvrđuje organizaciju i način svoga rada.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Unutrašnja kontrola


VII UNUTRAŠNJA KONTROLA

Član 164.

Samoupravne interesne zajednice, organizacije udruženog rada i druge organizacije i organi koji su dužni da organizuju i trajno vrše kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova i drugih mera iz člana 8. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: unutrašnja kontrola), propisaće svojim opštim aktima organizaciju, delokrug, ovlašćenja i način vršenja kontrole, način vođenja evidencija o vršenju kontrole kao i odgovornost radnika koji obavljaju dužnost unutrašnje kontrole.
Član 165.

Organizacije i organ iz člana 164. ovog zakona, dužni su da svojim opštim aktima regulišu pitanja koja se odnose naročito na primenu propisa o:
– zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači;
– psihofizičkom stanju vozača (trezvenost, odmornost i druga psihička i fizička stanja);
– proveri znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja;
– radnom vremenu vozača (dnevnom, nedeljnom, mesečnom) i o odmorima vozača;
– načinu određivanja posade na vozilima sa gledišta bezbednosti saobraćaja;
– redovnim i vanrednim tehničkim pregledima vozila;
– periodičnim i povremenim pregledima vozila;
– dnevnoj kontroli ispravnosti vozila;
– pravilnom vršenju primopredaje vozila kada se u toku radnog dana vrši smenjivanje vozača;
– uređajima, opremi, alatu i rezervnim delovima na vozilu;
– ispravnosti i korišćenju tahografa i kontroli i evidenciji tahografskih traka ili ploča;
– pravilnom opterećivanju vozila (broj putnika, težina tovara, obezbeđenje putnika i tovara i sl.);
– higijensko-tehničkim uslovima koje moraju da ispune vozila, a koji utiču na bezbedno upravljanje vozilom;
– vođenju evidencije, praćenju i analizama saobraćajnih nezgoda i prekršaja u kojima su učestvovali vozači i o preduzimanju odgovarajućih mera u vezi s tim;
– načinu organizovanja i sprovođenja saobraćajno-vaspitnog i propagandnog rada za veću bezbednost u okviru organizacije;
– tome da redovi vožnje, način nagrađivanja vozača i dr. ne utiču na ugrožavanje bezbednosti saobraćaja;
– izgradnji i rekonstrukciji javnih puteva;
– održavanju i zaštiti javnih puteva;
– saobraćajnim znakovima;
– vođenju evidencije o stanju na putevima,
– informisanju javnosti o stanju na putevima.
Član 166.

Opštinski organ unutrašnjih poslova vrši kontrolu rada organizacija udruženog rada i drugih organizacija i organa u sprovođenju propisa o unutrašnjoj kontroli.
Član 167.

Samoupravne interesne zajednice, organizacije udruženog rada i druge organizacije i organi u kojima se vrši nadzor iz člana 166. ovog zakona dužni su da ovlašćenom licu omoguće vršenje nadzora, stave na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i da daju potrebne podatke i obaveštenja.
Član 168.

Ovlašćeno lice za vršenje nadzora sastaviće zapisnik o izvršenom pregledu i nalazima i jedan primerak uručiti organizaciji ili organu kod kojih je pregled izvršen.
Član 169.

Ovlašćeno lice dužno je da čuva kao službenu tajnu sve podatke za koje je saznalo u vršenju poslova nadzora za koje je radna organizacija utvrdila da predstavljaju poslovnu, odnosno službenu tajnu.
Član 170.

Organi unutrašnjih poslova u vršenju nadzora nad sprovođenjem propisa o unutrašnjoj kontroli dužni su da u poslovima od zajedničkog interesa sarađuju sa inspekcijskim službama i drugim organima i organizacijama, međusobno razmenjuju podatke i informacije i jedni drugima pružaju pomoć.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , , , , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Posebne mere za bezbednost saobraćaja


VII POSEBNE MERE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Član 153.

Brzina kretanja motornih vozila na određenom putu ili delu puta, kao i brzina kretanja motornih vozila u određene dane ili u određenom vremenskom razmaku, može se ograničiti samo kad to zahtevaju razlozi bezbednosti saobraćaja, odnosno ako se može osnovano očekivati da će saobraćaj biti izuzetno jak u vreme za koje se određuje ograničenje. Rešenje o ograničenju brzine iz stava 1. ovog člana na magistralnim i regionalnim putevima izvan naseljenih mesta donosi Republički sekretarijat za unutrašnje poslove u sporazumu sa Republičkim sekretarijatom za saobraćaj, a na ostalim putevima, opštinski organ unutrašnjih poslova u sporazumu sa opštinskim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja.
Član 154.

Radi bezbednosti saobraćaja i obezbeđenja njegovog nesmetanog odvijanja, kao i u slučaju kad to zahtevaju razlozi održavanja javnog reda i mira, može se obustaviti saobraćaj ili odrediti posebno ograničenje saobraćaja na određenim putevima ili delovima puta za vreme dok postoje razlozi zbog kojih se te mere preduzimaju. Rešenje o obustavljanju ili posebnom ograničenju saobraćaja iz stava 1. ovog člana donosi opštinski organ unutrašnjih poslova, odnosno Republički sekretarijat za unutrašnje poslove na putevima na kojima ovaj organ vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja.
Član 155.

Ako organizacija udruženog rada ili organ koji se stara o održavanju puteva ne održava put na način određen propisima o putevima i time dovede u neposrednu opasnost učesnike u saobraćaju, organ unutrašnjih poslova iz člana 154. stav 2. ovog zakona doneće rešenje kojim će narediti preduzimanje mera potrebnih za uspostavljanje uslova za bezbedan saobraćaj na putu.
Član 156.

Nadzor nad saobraćajnim znakovima na putevima u pogledu bezbednosti saobraćaja vrši opštinski organ unutrašnjih poslova, odnosno Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, na putevima na kojima ovaj organ vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja. Ako na javnom putu nedostaje saobraćajni znak ili ako je takav znak nepravilno postavljen ili ako je suvišan, ili ako je dotrajao, organ iz stava 1. ovog člana narediće svojim rešenjem organizaciji ili organu koji postavlja saobraćajne znakove da takav znak postavi, odnosno ukloni ili zameni.
Član 157.

Saglasnost na rešenje o vanrednom prevozu koji se donosi po propisima o putevima daje opštinski organ unutrašnjih poslova, a ako se vanredni prevoz vrši na teritoriji dva ili više organa unutrašnjih poslova ili na putevima na kojima kontrolu i regulisanje saobraćaja vrše posebne jedinice saobraćajne milicije – Republički sekretarijat za unutrašnje poslove. Organizacija ili lice koje vrši vanredni prevoz organizuje pratnju prevoza. Organ unutrašnjih poslova koji daje saglasnost na rešenje o vanrednom prevozu može odrediti da se prevoz vrši uz pratnju radnika milicije kao i način vršenja pratnje.
Član 158.

Ako radnik organa unutrašnjih poslova koji vršeći poslove kontrole i regulisanja saobraćaja ili ovlašćeni radnik nadležnog inspekcijskog organa u vršenju inspekcijskog nadzora, zatekne na putu vozilu parkirano suprotno propisima ili na mestu na kome ono predstavlja opasnost ili smetnju u saobraćaju ili kretanju pešaka, doneće usmeno rešenje da vozač, ako je prisutan, odmah vozilo ukloni, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ako se u slučaju iz stava 1. ovog člana vozač ne nalazi na licu mesta, organ unutrašnjih poslova, odnosno radnik nadležnog inspekcijskog organa doneće, bez saslušanja stranke, rešenje kojim će se naložiti da se to vozilo ukloni u roku koji se može računati i na minute. Ovo rešenje se nalepljuje na vozilo uz naznačenje dana i časa kada je nalepljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno. Docnije oštećenje ili uništenje ovog rešenja nema uticaja na valjanost dostavljanja. Ako vozač, sopstvenik, odnosno korisnik u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, radnik organa unutrašnjih poslova, odnosno ovlašćeni radnik nadležnog inspekcijskog organa narediće da se to vozilo o trošku sopstvenika, odnosno korisnika ukloni na drugo mesto, koje je u neposrednoj blizini mesta sa kojeg je vozilo uklonjeno, ako za to postoje mogućnosti, ili na drugo mesto koje je za to posebno određeno o čemu se, ako postoje mogućnosti, obaveštava vozač, sopstvenik, odnosno korisnik vozila. Žalba protiv rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.
Član 159.

Ako radnik organa unutrašnjih poslova, vršeći poslove kontrole i regulisanje saobraćaja, zatekne u saobraćaju:
1. vozilo koje nije registrovano po važećim propisima ili je označeno stranim registarskim tablicama na kojima brojevi i oznake nisu u skladu sa međunarodnim ugovorima koje je Jugoslavija ratifikovala, ili se kreće po isteku važenja potvrde o izdavanju probnih tablica, zaustaviće vozilo i narediće vozaču da skine registarske tablice i da mu ih preda, a vozaču će izdati potvrdu o oduzimanju registarskih tablica sa napomenom da preduzme sve mere radi registracije vozila u skladu sa propisima
2. vozilo koje se kreće putem na kome je trajno ili u određeno vreme zabranjen saobraćaj vozila one kategorije u koju to vozilo spada ili vozilo koje je označeno probnim tablicama, a kreće se putem koji nije naveden u potvrdi, narediće vozaču da odmah prekine saobraćaj na tom putu, a vozaču će izdati potvrdu o izdatom naređenju
3. vozilo koje se u zimskim uslovima kreće putem bez propisane zimske opreme, narediće vozaču da odmah prekine saobraćaj i da vozilo ukloni sa kolovoza.
Ako vozač ne postupi po naređenju iz stava 1. ovog člana, radnik organa unutrašnjih poslova koji vrši poslove kontrole i regulisanja saobraćaja, isključiće vozilo iz saobraćaja.
Član 160.

U postupku pripreme i izrade urbanističkog plana i programa komunalne ili stambeno-komunalne izgradnje učestvuje i predstavnik nadležnog opštinskog organa unutrašnjih poslova, a ako su ti planovi i programi od značaja za širu društveno-političku zajednicu onda i predstavnik Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove.
Član 161.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove doneće bliže propise o uslovima i načinu proveravanja poznavanja propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima u slučajevima iz člana 119. stav 2. ovog zakona.
Član 162.

Radnik milicije koji poseduje vozačku dozvolu “B” kategorije može, ako je za to obučen, upravljati i motornim vozilima kategorije C i D u slučajevima kad je takvo vozilo potrebno ukloniti sa puta, odvesti ga do prostora za parkiranje ili drugog mesta gde će se dalje čuvati, ako njegov vozač ne može ili ne sme njime upravljati.
Član 163.

Radi ostvarivanja povoljnijih uslova za bezbednost saobraćaja na putevima organi unutrašnjih poslova na zahtev obrazovno-vaspitnih i drugih organizacija udruženog rada, organa uprave i građana, mogu organizovati saobraćajne patrole građana i školske saobraćajne patrole. Saobraćajne patrole iz stava 1. ovog člana mogu vršiti regulisanje saobraćaja samo u prisustvu saobraćajnog milicionera. Izuzetno, kad školske saobraćajne patrole obezbeđuju prolaz školske dece preko kolovoza pred školskim zgradama, prisustvo saobraćajnog milicionera nije obavezno. Članovi saobraćajnih patrola moraju biti posebno osposobljeni za vršenje regulisanja saobraćaja i imati uniformu ili posebne oznake, a naredbe koje izdaju učesnicima u saobraćaju moraju biti u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja i znacima koje daju ovlašćena lica. Učesnici u saobraćaju dužni su postupati po zahtevima i naredbama saobraćajnih patrola. Republički sekretarijat za unutrašnje poslove doneće bliže propise o obuci, uniformi, oznakama i drugim pitanjima vezanim za funkcionisanje saobraćajnih patrola.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , , , , , , , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Saobraćajno tehničke mere


VI SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKE MERE

Član 148.

Tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnim i regionalnim putevima vrši Republički sekretarijat za saobraćaj, a na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima – opštinski organ uprave nadležan za poslove saobraćaja. Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumevaju se sve mere i akcije kojima se utvrđuje režim saobraćaja, a naročito: usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, zaprežnog i pešačkog saobraćaja, određivanje jednosmernih puteva i ulica, utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila, ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila, određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, utvrđivanje najbezbednijeg načina regulisanja saobraćaja na pojedinim raskrsnicama i slično.
Član 149.

Investicioni program za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i ulica u naseljenim mestima mora, u delu koji se odnosi na saobraćajne uslove odgovarajućeg područja, sadržavati i prognozu, režim i strukturu saobraćaja, proračun propusne moći puta ili dela puta, situacioni plan i stacionažu saobraćajnih znakova i program rada svetlosne signalizacije kao i druge podatke od uticaja na bezbednost saobraćaja.
Član 150.

Organizacija udruženog rada, odnosno organ nadležan za održavanje puteva i ulica u naseljenim mestima izradiće za već izgrađene puteve i ulice, najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, saobraćajno-tehničku dokumentaciju o postavljanju saobraćajnih znakova, u skladu sa usvojenim urbanističkim planovima. Izrađenu tehničku dokumentaciju o postavljanju saobraćajnih znakova pregleda komisija, koju obrazuje organ nadležan za tehničko regulisanje saobraćaja iz člana 148. ovog zakona, u koju pored predstavnika organa nadležnog za unutrašnje poslove ulaze i predstavnici drugih zainteresovanih organa i organizacija. Organizacija odnosno organ iz stava 1. ovog člana dužna je da postupi po primedbama ove komisije. Usvojenu tehničku dokumentaciju saobraćajnih znakova čuva organizacija odnosno organ nadležan za održavanje puteva i ulica u naseljenim mestima.
Član 151.

Investicioni program za izgradnju javnih puteva i tehnička dokumentacija saobraćajnih znakova na postojećim putevima su javni.
Član 152.

Radi preduzimanja potrebnih mera za planiranje, kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima, organi i organizacije nadležni za održavanje puteva dužni su davati odgovarajuće podatke o putu i o saobraćaju na putu, koje od njih zatraži nadležni organ unutrašnjih poslova.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)

Tagovi: , , , , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Vozila


V VOZILA

1. ISPITIVANJE VOZILA

Član 130.


Ispitivanje vozila na motorni pogon i priključnih vozila koja se serijski ili pojedinačno proizvode ili prepravljaju vrši organizacija udruženog rada ili druga organizacija koju ovlasti Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, u saglasnosti sa Republičkim sekretarijatom za saobraćaj i Republičkim sekretarijatom za privredu. O ispitivanju vozila iz stava 1. ovog člana izdaje se odobrenje. Na prepravljenim vozilima odobrenjem se ne može smanjivati nosivost utvrđena od strane proizvođača prilikom proizvodnje vozila. Vozila na kojima je po dosadašnjim propisima odobrenjem smanjena nosivost podvrgavaju se ponovnom ispitivanju radi određivanja stvarne nosivosti prilikom naredne registracije, odnosno produženja registracije.
Član 131.

Organizacije udruženog rada, kao i druge organizacije i samostalne zanatske radnje koje se bave popravkom motornih i priključnih vozila dužne su da vode urednu evidenciju o svim oštećenim vozilima koja su kod njih opravljena. Evidencija mora da sadrži podatke o sopstveniku odnosno nosiocu prava korišćenja vozila, o samom vozilu, a posebno opis oštećenja na vozilu, vreme prijema vozila na popravku, kao i druge podatke koji mogu biti od značaja za utvrđivanje krivične ili druge odgovornosti.

2. REGISTRACIJA

Član 132.


U saobraćaju na putevima mogu učestvovati traktori, radne mašine, motokultivatori, bicikli sa motorom, zaprežna vozila, kao i priključna vozila koja vuku traktori i motokultivatori, samo ako su registrovana. Za registrovano vozilo iz stava 1. ovog člana izdaje s potvrda o registraciji i registarske tablice. Registarska tablica sadrži naziv opštine i registarski broj vozila. Republički sekretarijat za unutrašnje poslove utvrdiće registraciona područja za motorna i priključna vozila i propisati oblik, veličinu i način postavljanja registarskih tablica za vozila iz stava 1. ovog člana, postupak registracije, obrazac potvrde o registraciji i vođenje evidencije o registrovanim vozilima.
Član 133.

Registraciju motornih i priključnih vozila i vozila iz člana 132. ovog zakona vrši organ unutrašnjih poslova opštine na čijoj je teritoriji prebivalište sopstvenika, odnosno sedište nosioca prava korišćenja vozila.
Član 134.

Ne može se registrovati ono vozilo na motorni pogon ili priključno vozilo koje građanin, na osnovu zakona ili drugih propisa, ne može koristiti u saobraćaju na putevima.
Član 135.

Traktori koji se koriste isključivo u poljoprivredne svrhe, zaprežna vozila, radne mašine, motokultivatori i bicikli sa motorom podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene sopstvenika, odnosno nosioca prava korišćenja ili promene prebivališta sopstvenika.
Član 136.

Traktori koji se koriste za vršenje javnog prevoza ili za druge radove van poljoprivrede, registruju se pod uslovima predviđenim za registraciju motornih i priključnih vozila.
Član 137.

Registrovati se mogu samo oni traktori, kao i priključna i preuređena zaprežna vozila koje vuku traktori za koja je na tehničkom pregledu utvrđeno da su ispravna.
Član 138.

Za vozila iz člana 132. ovog zakona izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:
1. registarske tablice za traktore
2. registarske tablice za zaprežna vozila
3. registarske tablice za radne mašine i motokultivatore
4. registarske tablice za bicikle sa motorom
5. registarske tablice za priključna vozila koja vuku traktori i motokultivatori, a koriste se u poljoprivredi
Registarske tablice za traktore koji se koriste u poljoprivredi, za motokultivatore i za njihova priključna vozila su zelene boje, a sve ostale registarske tablice su bele boje.
Član 139.

Traktori i radne mašine u saobraćaju na putu moraju da imaju po dve registarske tablice, a zaprežna vozila, motokultivatori i bicikli sa motorom – po jednu registarsku tablicu. Registarske tablice moraju na vozilu da budu postavljene tako da se dobro vide i da budu čitljive. Lake prikolice koje se ne registruju, a vučene su od strane vozila iz stava 1. ovog člana, moraju u saobraćaju na putu da imaju na svojoj zadnjoj strani registarsku tablicu sa ponovljenim registarskim brojem vučnog vozila.
Član 140.

Kad upravlja vozilom iz člana 132. ovog zakona vozač mora da ima kod sebe važeću potvrdu o registraciji za to vozilo i dužan je da je pokaže na zahtev ovlašćenog lica.
Član 141.

Registrovano vozilo mora u saobraćaju na putu nositi one registarske tablice koje su za to vozilo izdate i čiji je broj upisan u važeću saobraćajnu dozvolu, odnosno u potvrdu o registraciji. Zabranjeno je na neregistrovano vozilo stavljati i u saobraćaju na putu koristiti registarske tablice.
Član 142.

Sopstvenik odnosno nosilac prava korišćenja registrovanog vozila koji otuđi svoje vozilo ili promeni prebivalište odnosno sedište, dužan je da tu promenu prijavi nadležnom opštinskom organu za unutrašnje poslove u roku od 30 dana.

3. TEHNIČKI PREGLEDI

Član 143.


Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti traktora, kao i priključnih i preuređenih zaprežnih vozila koja vuku traktori, vrše se tehnički pregledi tih vozila. Na tehničkom pregledu se utvrđuje da li vozilo ima propisane uređaje i da li su ti uređaji u ispravnom stanju, kao i da li ispunjava i druge propisane uslove za učestvovanje u saobraćaju.
Član 144.

Tehnički pregled motornih i priključnih vozila, kao i vozila iz člana 143. ovog zakona, vrši organizacija udruženog rada ili druga organizacija koja za to dobije ovlašćenje od Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove. Organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da izda potvrdu o utvrđenoj tehničkoj ispravnosti vozila.
Član 145.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove doneće bliže propise o minimumu uslova u pogledu tehničke opreme i kadrova kojima mora raspolagati organizacija udruženog rada ili druga organizacija koja vrši tehnički pregled vozila, kao i o načinu vršenja pregleda, izdavanju potvrde i vođenju evidencije o izvršenim tehničkim pregledima.
Član 146.

Organizacija koja dobije ovlašćenje za vršenje tehničkih pregleda dužna je da obezbedi da uređaji pomoću kojih se vrše tehnički pregledi uvek budu u ispravnom stanju, da se pregledi vrše savesno i na propisani način i da se uredno vode propisane evidencije. Ako se prilikom nadzora utvrdi da je ovlašćena organizacija prestala da ispunjava propisane uslove, da su uređaji pomoću kojih se vrši pregled neispravni ili da se pregledi ne vrše savesno i na propisani način, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove može oduzeti ovlašćenje za vršenje tehničkih pregleda.
Član 147.

Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila, kao i vozila iz člana 143. ovog zakona, mogu biti redovni i vanredni. Redovni tehnički pregledi vozila vrše se jednom godišnje, a vozila na motorni pogon i priključnih vozila kojima se vrši javni prevoz ili prevoz opasnih materija i vozila na kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače, svakih 6 meseci. Na vanredni tehnički pregled upućuje se vozilo na motorni pogon i priključno vozilo koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti uređaja za upravljanje ili uređaja za kočenje, koje je u saobraćajnoj nezgodi toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni sa stanovišta bezbednosti saobraćaja, vozilo na motorni pogon koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomerno zagađuje vazduh, odnosno koje proizvodi prekomernu buku, kao i ako se osnovano posumnja da je na vozilu neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila. Troškove tehničkih pregleda vozila snosi sopstvenik, odnosno nosilac prava korišćenja vozila.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (1)

Tagovi: , , , , , , ,

Zakon o bezbednosti saobraćaja – Dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode


III DUŽNOSTI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Član 71.

Svaki učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je bilo poginulih ili povređenih lica ili u kojoj je nastala veća materijalna šteta, dužan je:
1. da ostane na mestu saobraćajne nezgode i sačeka dolazak organa ovlašćenog za vršenje uviđaja, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povređenim u nezgodi ili ako mu je samom potrebna pomoć ili radi obaveštavanja nadležnih organa o nezgodi;
2. da preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone opasnosti od nastajanja nove saobraćajne nezgode na istom mestu, da se ne menja stanje na mestu nezgode, i da se čuvaju postojeći tragovi pod uslovom da se na taj način ne ugrožava bezbednost saobraćaja;
3. da o saobraćajnoj nezgodi odmah obavesti najbliži organ unutrašnjih poslova, a ako je bilo povređenih lica najbližu organizaciju udruženog rada u oblasti zdravstva.
Ako učesnik iz stava 1. ovog člana, nije u mogućnosti da o saobraćajnoj nezgodi obavesti organ unutrašnjih poslova, odnosno organizaciju udruženog rada u oblasti zdravstva, to je dužno da učini svako drugo lice koje se zatekne ili naiđe na mesto nezgode.
Član 72.

Organi unutrašnjih poslova dužni su da odmah po saznanju izađu na mesto saobraćajne nezgode u kojoj je bilo poginulih ili povređenih lica ili u kojoj je nastala veća materijalna šteta.
Član 73.

Organizacija udruženog rada u oblasti zdravstva kada primi na lečenje lice povređeno u saobraćajnoj nezgodi i u slučaju kada povređeno lice umre u zdravstvenoj organizaciji od zadobijenih povreda, dužna je da o tome odmah obavesti organ unutrašnjih poslova opštine na čijoj teritoriji je njeno sedište.
Član 74.

Neposredni učesnici u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo materijalna šteta manja od 10.000 dinara, dužni su:
1. da odmah sa kolovoza uklone vozilo i druge predmete koji su usled saobraćajne nezgode ostali na kolovozu;
2. da jedan drugome pokažu isprave o identitetu, registraciji, osiguranju vozila i o pravu na upravljanje vozilom.
Ako na mestu saobraćajne nezgode iz stava 1. ovog člana nije prisutan vlasnik, odnosno korisnik drugog vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, prisutni vozač, učesnik u saobraćajnoj nezgodi, dužan je da odsutnom vlasniku, odnosno korisniku drugog vozila, dostavi svoje ime i prezime i adresu stana.
Član 75.

Zajednica osiguranja imovine i lica kod koje je korisnik, odnosno sopstvenik vozila osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, dužna je da opštinski organ za unutrašnje poslove nadležan po mestu nastanka saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta, obaveštava o broju saobraćajnih nezgoda i visini pričinjene materijalne štete. Zajednica osiguranja je dužna da izveštaje iz stava 1. ovog člana, dostavlja najkasnije do 15. januara tekuće godine za proteklu godinu.

Postavljeno u Korisni savetiKomentara (0)